Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

7618 dc7e
Reposted fromhestjapa hestjapa vianotperfectgirl notperfectgirl
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"

June 19 2015

7181 92aa 500
Reposted fromupinthesky upinthesky viapianistka pianistka
4109 3d9b 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaterriblelove terriblelove

June 16 2015

2580 3407
To boli - kiedyś blisko, teraz sobie obcy ludzie I trudno, tak musiało być, nie mam złudzeń Nie mam pretensji, nie czuję nienawiści Wszystkiego najlepszego, obcy jest mi smak zawiści
— Eldo "Granice"
Reposted fromxalchemic xalchemic viakarr4mba karr4mba

June 13 2015

ofthechoirofruin asked: do you think other hunters ever look at the sky wondering what the hell the winchesters will unleash this year?
4586 c8b9 500

kassia:

horseshoe bend, az. march 2015.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka

June 12 2015

2199 77de
Reposted frommartynkowa martynkowa viavertheer vertheer
There are some things about myself I can’t explain to anyone. There are some things I don’t understand at all. I can’t tell what I think about things or what I’m after. I don’t know what my strengths are or what I’m supposed to do about them. But if I start thinking about these things in too much detail the whole thing gets scary. And if I get scared I can only think about myself. I become really self-centered, and without meaning to, I hurt people. So I’m not such a wonderful human being.
— Haruki Murakami, The Elephant Vanishes
Reposted fromborn2die born2die viacytaty cytaty

June 11 2015

8509 454e
Reposted fromNeutrum Neutrum viaextract extract
Tu mi najlepiej. 
Reposted fromfelicka felicka viaanorexianervosa anorexianervosa
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego via9minutowa 9minutowa
5901 3b8f
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viayolo28 yolo28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl